Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Med de intervall som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap bestämt utför skorstensfejaren en kontroll av brandskyddet i anslutning till sotningsobjekten. Om felaktigheter upptäcks görs ett muntligt eller skriftligt påpekande. Brandskyddskontroll skall också göras då ett sotningsobjekt inte har använts under en längre period. Kontakta skorstensfejarmästaren innan eldstaden eller rökkanalen tas i bruk. Också vid nyinstallation eller ändringar av eldstäder eller rökkanaler bör skorstensfejarmästaren kontaktas för installationsbesiktning eller brandskyddskontroll. Fristerna för brandskyddskontroll är 3 eller 6 år, beroende på typ av värmeanläggning och hur mycket anläggningen används.

Vad kontrolleras?

Vid brandskyddskontrollen är det inte bara själva eldstadsanläggningen som undersöks utan även takbeläggning och andra tillhörande byggnadsdelar, som exempelvis bjälklagsgenomföringar samt pannrum och taksäkerhetsanordningar. Gällande storkök så berör kontrollen även storkök fläktar, filter och spjäll. Kontrollen utförs huvudsakligen okulärt. Vid förekommande fall sker fördjupad kontroll med hjälp av instrument. Kanalens täthet kan exempelvis prövas genom temperaturmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning.

Taksäkerhet

Att takskyddsanordningar är säkra och väl underhållna är viktigt eftersom det är det enda skyddet takarbetare har mot olyckor. Sotaren är sitt eget skyddsombud och har laglig rätt att vägra klättra upp på ett tak han inte anser vara säkert. Du som är fastighetsägare och har en eldstad som omfattas av sotningsplikt har ett ansvar enligt lag att ha nödvändiga skyddsanordningar när arbeten på tak ska utföras.

Läs mer om taksäkerhet i Taksäkerhetskommitténs PDF ”Branschstandard taksäkerhet”

Postadress

Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB
Nyadalsvägen 36
872 64 Sandöverken

Kontakta oss

Telefon: 0612 - 321 55
Email: kramfors@skorstensfejarn.se